ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ชลัท ประเทืองรัตนา" พบทั้งหมด จำนวน 12 รายการ


การจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือโดยระบบคนกลาง / , ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์, เมธัส อนุวัตรอุดม

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ช463 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักสันติวิธีและธรร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การไกล่เกลี่ยคนกลางและการแก้ไขความขัดแย้ง (Mediation and Conflict Resolution) /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 1905-3754
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

กระบวนการสันติภาพในรวันดา = Rwanda /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ช46 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744496904
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การเจรจาข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Negotiation) /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19051352
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

กระบวนการสันติภาพในรวันดา = Rwanda /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ช46 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499035
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2483 .ช46 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499059
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การสร้างความปรองดอง /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ช463ก 2560
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499790
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

World Cafe ล้อมวงเล่าเคล้ากาแฟ / และ ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM771 .ช46 2561
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760134
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ดัชนีสันติภาพโลกและสถานการณ์สันติภาพในสังคมไทย /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 22870962
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและผลการวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย / หัวหน้าโครงการวิจัย ; นักวิจัย เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : JZ5574 .ช46 2562
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

กระบวนการสันติภาพในรวันดา = Rwanda /

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ช46 2563
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786164760950
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม