ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 103 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 1648 รายการ


ฐานข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบจ. / คณะผู้จัดทำ ธีรพรรณ ใจมั่น ภาสกร อินแหลง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 • ผู้แต่ง : ธีรพรรณ ใจมั่น
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.73 .ธ64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491841
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .น83
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491868
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

เอกสารประกอบการสัมมนา Workshop on parliamentary budget offices 15-17 พฤษภาคม 2549 / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ191.ท92 .อ72
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ค้นหาท้องถิ่นในอุดมคติ : เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 / อรัญ โสตถิพันธุ์

 • ผู้แต่ง : อรัญ โสตถิพันธุ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .อ465
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

เวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2549 16-17 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร : Thai local forum 2006 : เอกสารประกอบการสัมมนา

 • ผู้แต่ง : ชวนะ มหิทธิชาติกุล-ภ..
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .พ46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย / ชลัท ประเทืองรัตนา

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 ช46 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

หวยรัฐกับสังคมไทย : รายงานการจัดประชุมเสวนา / จัดทำโดย คณะกรรมการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า; กองบรรณาธิการ นันทนา ลำเทียน...(และอื่น ๆ )

 • ผู้แต่ง : นันทนา ลำเทียน
 • เลขเรียกหนังสือ : HG6242.55.ก2 .ห54
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ประชาธิปไตยกับการบรรเทาความยากจน = Democracy and poverty alleviation / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ย6 .ป46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

 • ผู้แต่ง : พระราชวรมุนี (ประยุท..
 • เลขเรียกหนังสือ : JC433 .พ63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9747890194
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รัฐธรรมนูญน่ารู้ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .บ54ร 2542
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 97428249674
 • สำนักพิมพ์ : วิญญูชน,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / คัมภีร์ แก้วเจริญ

 • ผู้แต่ง : คัมภีร์ แก้วเจริญ
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT4610 .ค64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491388
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

Workshop on parliamentary budget offices May 15-17,2006 / World Bank Institute

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ191.T52 .W63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : The Institute,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน : เอกสารสมุดปกขาว / ทศพร ศิริสัมพันธ์

 • ผู้แต่ง : ทศพร ศิริสัมพันธ์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ท543
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056163
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

หลักสูตรฝึกอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย : เอกสารประกอบการฝึกอบรม / สำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .ห455
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนัก,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป