ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 7 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "พระปกเกล้าศึกษา" พบทั้งหมด จำนวน 108 รายการ


บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว = The role of the supreme couneill of stste in the reign of king Prajadhipok [B.E.2468-2475] / ชาญชัย รัตนวิบูลย์

 • ผู้แต่ง : ชาญชัย รัตนวิบูลย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ช635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก5 2475 .พ46 2536
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748053709
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานฯ,
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองของระบอบประชาธิปไตยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2469-2475) / สนธิ เตชานันท์ ผู้รวบรวม

 • ผู้แต่ง : สนธิ เตชานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS583 .ส33
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : โครงการผลิตเอกสารทาง...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย / ณรงค์ นุ่นทอง

 • ผู้แต่ง : ณรงค์ นุ่นทอง
 • เลขเรียกหนังสือ : พป214
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

พระปกเกล้ากับคณะราษฎร / โดย สุพจน์ ด่านตระกูล

 • ผู้แต่ง : สุพจน์ ด่านตระกูล,
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ส735
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิทยาศาสตร์สัง...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471 / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ455
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744194404
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : NA1522.ป4 .ห36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056139
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : สนธิ เตชานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS583 .พ46 2542
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สมุดภาพรัชกาลที่ 7 = H.M. King Prajadhipok : A Pictorial Biography / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ส47
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ.2469 / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS582.7 .จ35
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056554
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า / บรรณาธิการ สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ผู้แต่ง : สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ465
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9746123661
 • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลั...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ภาคต้น - ภาคปลาย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .จ35
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9747771616
 • สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการชำระประวัต...
 • จำนวนเล่ม : 6 เล่ม

ย้อนหลังบางแง่มุม ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / จัดพิมพ์และเรียบเรียงโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย;คณะทำงาน เกียรติสาร เอกะพันธุ......[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง..
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ย53
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748779076
 • สำนักพิมพ์ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ44
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748053709
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภา...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

เจ้าฟ้าประชาธิปก ราชันผู้นิราศ : วิทยานิพนธ์แห่งชีวิต นายหนหวย

 • ผู้แต่ง : ศิลปชัย ชาญเฉลิม,
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ศ6 2530
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ศิลปชัย ชาญเฉลิม,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 1 ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือน

 • ผู้แต่ง : ทิพาวดี เมฆสวรรค์,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1746.ฮ1 .พ42
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744630426
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ก.พ.,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป