ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 44 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 689 รายการ


Culture and electoral politics in Southern Thailand : election campaigning, group formation and the symbolic construction of political allegiances in Songkhla province / Marc R. Askew

 • ผู้แต่ง : Askew, Marc Richard,..
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.A5 .A73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492465
 • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok's I...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การศึกษาบทบาทและการดำเนินงานของเทศบาลในการคุ้มครองผู้บริโภค : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 • ผู้แต่ง : กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ค72 .ก43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491752
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

รายงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร / บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล, ไพฤทธิ์ สุขเกิด ผู้ศึกษา ; ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, บรรณาธิการ.

 • ผู้แต่ง : บัณฑิต เอื้อวัฒนานุ..
 • เลขเรียกหนังสือ : TD789.ท9ก4 .บ63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056201
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคนอื่นๆ

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .บ54
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.ปัญหาและแนวทางแก้ไข / ปริญญา นาคฉัตรีย์

 • ผู้แต่ง : ปริญญา นาคฉัตรีย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ป465
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / นันทวัฒน์ บรมานันท์

 • ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : JF1411 .น63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492295
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / [จัดทำโดย] สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747.5 .ค94 2543
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748763668
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องใกล้ตัวจากเยาวชนถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ / จัดทำโดย ศิริพร กิตติวรากูล

 • ผู้แต่ง : ศิริพร กิตติวรากูล
 • เลขเรียกหนังสือ : P96.ม8 .ศ64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

People s Audit of Public Service Delivery by government and local government unit in Thailand / by King Prajadhipok s Institute.

 • ผู้แต่ง : United Nations Devel..
 • เลขเรียกหนังสือ : HE273.55.A2 .K56 2003
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / โดย ศาสตรินทร์ ตันสุน อัจฉราภรณ์ ทวีสิน อภิวรรณ ซักเซ็ค

 • ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2520 .ศ65
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล : รายงานการวิจัย / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

 • ผู้แต่ง : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2741 .บ73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056562
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง / โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย และ วินัย ลีสมิทธิ์

 • ผู้แต่ง : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรท..
 • เลขเรียกหนังสือ : RA440.3.ท9 .ศ73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การกระจายอำนาจด้านการศึกษาในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / อุทัย บุญประเสริฐ, สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และสุรางคนา มัณยานนท์

 • ผู้แต่ง : อุทัย บุญประเสริฐ
 • เลขเรียกหนังสือ : LB2862 .อ73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กองบรรณาธิการ คุณธัม วศินเกษม...[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : คุณธัม วศินเกษม
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2877 .อ22
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490098
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : รายงานวิจัยเรื่อง / พาลาภ สิงหเสนีและคณะ

 • ผู้แต่ง : พาลาภ สิงหเสนี
 • เลขเรียกหนังสือ : TD187.5.ท92ร7 .ก64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป