ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ค้นหาทุกรายการ" พบทั้งหมด จำนวน 3 รายการ


รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว736ร 2560
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499332
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ค่านิยมของประชาชนต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557 / ผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .ถ5645 2560
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499592
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง = Basic theory and practice for water conflict resolution in social paradigm / อภิญญา ดิสสะมาน

 • ผู้แต่ง : อภิญญา ดิสสะมาน
 • เลขเรียกหนังสือ : HD1691 อ46 2560
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499684
 • สำนักพิมพ์ : สำนักสันติวิธีและธรร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม