ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ค้นหาทุกรายการ" พบทั้งหมด จำนวน 12 รายการ


รูปแบบการลงคะแนนเสียงที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง = Citizen - center voting / วุฒิสาร ตันไชย, สติธร ธนานิธิโชติ, เอกวีร์ มีสุข

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JF1001 .ว73 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498991
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร / เมธัส อนุวัตรอุดม

 • ผู้แต่ง : เมธัส อนุวัตรอุดม
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ม73 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499028
 • สำนักพิมพ์ : สำนักสันติวิธีและธรร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะในสังคมไทย : ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของผู้ชุมนุมกับเสรีภาพของประชาชน / ชลัท ประเทืองรัตนา

 • ผู้แต่ง : ชลัท ประเทืองรัตนา
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2483 .ช46 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499059
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก55ฉ5 .ก643ฏ 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499004
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ว73ก 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499189
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย...[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก1 .ป462 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499264
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา = The synthesis of policy recommendations for promoting good pharmaceutical governance / โดย วุฒิสาร ตันไชย นักวิจัยหัวหน้าโครงการ

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก55น4 .ค49 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499240
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นสีเขียว / บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .บ63 2559 ล.1
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499356
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นใจดี : บริการสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม / บรรณาธิการต้นฉบับ อรทัย ก๊กผล และ ชลิต ถาวรนุกิจกุล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .บ63 2559 ล.2
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499448
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

Urbanization เมื่อ "เมือง" กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ / อรทัย ก๊กผล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : HT113 .อ43 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499509
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเข้า(ให้)ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ท4 .ป63 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499455
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ : แนวคิด และรูปแบบ = Deliberative democracy / สติธร ธนานิธิโชติ...[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .ป462 2559
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744499462
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม