ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 2 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ค้นหาทุกรายการ" พบทั้งหมด จำนวน 19 รายการ


การสร้างดุลอำนาจภายในรัฐสภา บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างรัฐสภาของประเทศไทย / สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

องค์กรอิสระ ดุลแห่งอำนาจในระบบการเมืองการปกครองของไทย / ปัทมา สูบกำปัง

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

แนวทางการสร้างความปรองดองจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ บทเรียนสู่ประเทศไทย / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

 • ผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิต..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการวิจัย / วุฒิสาร ตันไชย หัวหน้าโครงการวิจัย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ9574.55 .ข55 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498106
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย / ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และคณะ

 • ผู้แต่ง : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
 • เลขเรียกหนังสือ : JC381 .ส36 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498137
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน / โดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ; ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.7.ก15 .ค74 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497963
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ด74 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498267
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย = Unpacking public policy / ผู้เขียน เกษียร เตชะพีระ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วสันต์ เหลืองประภัสร์, พัชราภา ตันตราจิน, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล

 • ผู้แต่ง : เกษียร เตชะพีระ,
 • เลขเรียกหนังสือ : H97 .ป73 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744667847
 • สำนักพิมพ์ : โครงการตำราและสิ่งพิ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า / อรทัย ก๊กผล...[และคนอื่นๆ] คณะผู้จัดทำ

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .บ63 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498342
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ปกิณกะท้องถิ่นไทย : เพิ่มรายได้ท้องถิ่นง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ9574.55 .ว73 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498380
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ปัทมา สูบกำปัง

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ป634 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498427
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย / ภูมิ มูลศิลป์, ชมพูนุท ตั้งถาวร

 • ผู้แต่ง : ภูมิ มูลศิลป์
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2506 .ภ74 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498236
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม = Stregthening local authorities and communities in The Southern Border Provinces of Thailand through public participation and planning process / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.7.ก15 .ค49 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498892
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานสภาพัฒนาการเ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ : บทเรียนจากการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... / ปัทมา สูบกำปัง

 • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2460.ก28 .ป63 2558
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744498366
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป