ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ค้นหาทุกรายการ" พบทั้งหมด จำนวน 12 รายการ


การประชาเสวนาหาทางออก : คู่มือประกอบการจัดประชาเสวนาหาทางออก / โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : วันชัย วัฒนศัพท์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก15 .ส75 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744496409 ล.1
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 14 เล่ม

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ : เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JZ5597 .ร64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497017
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2552-2553 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ถ464 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ / ชมพูนุท ตั้งถาวร ; บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา

 • ผู้แต่ง : ชมพูนุท ตั้งถาวร
 • เลขเรียกหนังสือ : K3165 .ช44 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497338
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเจ้าเมือง : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง / จารุวรรณ แก้วมะโน

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6น2 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497253
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

เปลี่ยนบ่อขยะเป็นป่าชุมชนที่แพร่ : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง / จารุวรรณ แก้วมะโน

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6พ8 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497260
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ปลูกต้นสำนึก ณ ป่าโนนใหญ่ : ประสบการณ์ความเข้มแข็งของชุมชนคน "เสียว" จังหวัดศรีสะเกษ : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง / จารุวรรณ แก้วมะโน

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6ศ4 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497246
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเมืองเชิงวัฒนธรรมประสบการณ์ความเข้มแข็ง "กลุ่มคนรักเมืองเพชร" จังหวัดเพชรบุรี : บทเรียนชุมชนเข้มแข็ง / จารุวรรณ แก้วมะโน

 • ผู้แต่ง : จารุวรรณ แก้วมะโน
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.592.พ6พ7 .จ64 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497277
 • สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมการเมือ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : "รับ" และ "รุก" อย่างไรกับอาเซียน / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ว73 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497512
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์/ ศุภกิจ แดงขาว, เอกวีร์ มีสุข

 • ผู้แต่ง : ศุภกิจ แดงขาว
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7173.ก3 .ศ74 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744497185
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

กระบวนการชำระสะสางความผิดพลาดในอดีต : ประสบการณ์การสร้างความปรองดองของเกาหลีใต้ / สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 0125135x
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

คู่มือการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง : ประชาเสวนาหาทางออกสู่นโยบายสาธารณะด้านพลังงาน = Public deliberation in public policy developmen : a case of energy policy plan / วันชัย วัฒนศัพท์ ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : วันชัย วัฒนศัพท์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD9502 .ค74 2556
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786162233319
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยการปกครองท้อ...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม