Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in D:\wwwroot\include\function.php on line 17

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in D:\wwwroot\include\function.php on line 17

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in D:\wwwroot\include\function.php on line 17
ห้องสมุด สถาบันพระปกเกล้า

ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 22 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ค้นหาทุกรายการ" พบทั้งหมด จำนวน 341 รายการ


คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการตรวจสอบทรัพย์สินแบบภาพนิ่ง / วรวิทย์ สุขบุญ

 • ผู้แต่ง : วรวิทย์ สุขบุญ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ภาระการพิสูจน์ในคดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติและคดีร่ำรวยผิดปกติที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. / จำรัส คงเอี่ยม

 • ผู้แต่ง : จำรัส คงเอี่ยม
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ถามหาสุจริตธรรมในระบบที่ไร้ศีลธรรม : คำถามที่แย้งตัวเอง / ปรีชา ช้างขวัญยืน

 • ผู้แต่ง : ปรีชา ช้างขวัญยืน
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ทุจริตในประเทศไทย กรณีศึกษาการทุจริตและสภาวการณ์ทางสังคม-การเมืองในวงการก่อสร้างไทย / ต่อภัสสร์ ยมนาค

 • ผู้แต่ง : ต่อภัสสร์ ยมนาค
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา / สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

 • ผู้แต่ง : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

มาตรการและกลไกในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / พัชรวรรณ นุชประยูร

 • ผู้แต่ง : พัชรวรรณ นุชประยูร
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

นิติศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต / เมธี ครองแก้ว

 • ผู้แต่ง : เมธี ครองแก้ว
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

มหาวิทยาลัยกับธรรมาภิบาล / กำจร ตติยกวี

 • ผู้แต่ง : กำจร ตติยกวี
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

โกงได้ไม่เป็นไรหากแบ่งหรือให้ประโยชน์ กับ ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของ จอน เอลสเตอร์ / ไชยันต์ ไชยพร

 • ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการทุจริต / ศิริรัตน์ วสุวัต

 • ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ วสุวัต
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การสังเคราะห์การทุจริตกับสถาบันประชาธิปไตย / ฉันท์ชนก เจนณรงค์

 • ผู้แต่ง : ฉันท์ชนก เจนณรงค์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : วารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786169078906
 • สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแห่งหน้าที่ของนักวิจัยและนักวิชาการภาครัฐของไทย / เมธี ครองแก้ว

 • ผู้แต่ง : เมธี ครองแก้ว
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

มติชนบันทึกประเทศไทย ปี... / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศูนย์ข้อมูลมติชน

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS586 .ม36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789740210542 (2555)
 • สำนักพิมพ์ : มติชน,
 • จำนวนเล่ม : 11 เล่ม

มิติทางจริยธรรมและการเมืองของการคอร์รัปชัน / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

 • ผู้แต่ง : โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 19062087
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ป.ป.ช.,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป