ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 3 / 431 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 6891 รายการ


บทบาทของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / วาณี หาญสวัสดิ์

 • ผู้แต่ง : วาณี หาญสวัสดิ์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป034
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีคนญวนอพยพ / วิชช์ จีระแพทย์

 • ผู้แต่ง : วิชช์ จีระแพทย์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป035
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ในการเลือกตั้งปี 2539 / วิฑูรย์ นามบุตร

 • ผู้แต่ง : วิฑูรย์ นามบุตร
 • เลขเรียกหนังสือ : พป037
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

กระบวนการยุติธรรมไทยในวิถีประชาธิปไตย / วิทยา แก้วภราดัย

 • ผู้แต่ง : วิทยา แก้วภราดัย
 • เลขเรียกหนังสือ : พป038
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การนำเข้าเครื่องจักรกลหนักกับการพัฒนาประเทศ / วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

 • ผู้แต่ง : วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป039
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การพัฒนาอุดมศึกษาไทย / วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

 • ผู้แต่ง : วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล
 • เลขเรียกหนังสือ : พป040
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การเมืองการปกครองเกี่ยวกับแพทย์ของประเทศไทย / วิศิษฐ์ จิตต์แจ้ง

 • ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ จิตต์แจ้ง
 • เลขเรียกหนังสือ : พป041
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ / วุฒิ ชูชม

 • ผู้แต่ง : วุฒิ ชูชม
 • เลขเรียกหนังสือ : พป042
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทยตามระบบศาลคู่ กับหลักการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญ / พันตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ

 • ผู้แต่ง : วุฒิ ลิปตพัลลภ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป043
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ประมุขศิลป์กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 / ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ

 • ผู้แต่ง : ศุภพรพงศ์ ชวนบุญ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป044
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารท้องถิ่น ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบล / สมนึก เกตุชาติ

 • ผู้แต่ง : สมนึก เกตุชาติ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป045
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

บุคลิกภาพประชาธิปไตยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบล / สมโภชน์ ศรีมารุต

 • ผู้แต่ง : สมโภชน์ ศรีมารุต
 • เลขเรียกหนังสือ : พป046
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การปฏิรูปการเมืองไทย ศึกษากรณี ปฏิรูปพรรคพลังธรรมสู่ความเป็นพรรคมหาชน / สุทิน นพเกตุ

 • ผู้แต่ง : สุทิน นพเกตุ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป047
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

แนวร่วมพรรคการเมืองแห่งชาติของไทย เงื่อนไขและความเป็นไปได้ / สุมิตร สุนทรเวช

 • ผู้แต่ง : สุมิตร สุนทรเวช
 • เลขเรียกหนังสือ : พป049
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับความมั่นคงทางการเมืองไทย / สุเมธ พรมพันห่าว

 • ผู้แต่ง : สุเมธ พรมพันห่าว
 • เลขเรียกหนังสือ : พป050
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด / สุลัยมาลย์ วงษ์พานิช

 • ผู้แต่ง : สุลัยมาลย์ วงษ์พานิช
 • เลขเรียกหนังสือ : พป051
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม