ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 9 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ASEAN collection" พบทั้งหมด จำนวน 143 รายการ


อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน / [จัดโดย] วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ; ดำเนินรายการโดย เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

 • ผู้แต่ง : เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ก643 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยการเมืองการป...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน / ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; ผู้เขียนและจัดทำรายงาน วรัยพร วีระไวทยะ

 • ผู้แต่ง : วรัยพร วีระไวทยะ
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ก64 2554
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786167324579
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภา...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558) = Asean Political - Security Community Blueprint / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ผ83 2553
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : กรมอาเซียน กระทรวงต่...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

AEC fact book : one vision, one identity, one community / กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .อ75 2554
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ศูนย์บริการข้อมูลประ...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน / มณทิรา ตาเมือง

 • ผู้แต่ง : มณทิรา ตาเมือง
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ม33 2554
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789748230047
 • สำนักพิมพ์ : การพิมพ์ดอทคอม,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

รู้จักประชาคมอาเซียน / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786165002042
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ราชอาณาจักรไทย = Thailand / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS571 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002214
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

กัมพูชา = Cambodia / รัชดา ธราภาค เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : รัชดา ธราภาค
 • เลขเรียกหนังสือ : DS554.3 .ร62 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002306
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

บรูไน = Brunei / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS650.3 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002269
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

เมียร์มาร์ = Myanmar / คัทลียา เหลี่ยมดี เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : คัทลียา เหลี่ยมดี
 • เลขเรียกหนังสือ : DS527.4 .ค63 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002290
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ฟิลิปปินส์ = Philippines / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS655 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002238
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

มาเลเซีย = Malaysia / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS592 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 7986160002221
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ลาว = Laos / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS555.3 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002276
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

เวียดนาม = Vietnam / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS556.3 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002283
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

สิงคโปร์ = Singapore / วิทย์ บัณฑิตกุล เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : DS609 .ว634 2555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9786160002252
 • สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม