ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 102 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 1626 รายการ


ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

 • ผู้แต่ง : เกรียงไกร เจริญธนาวั..
 • เลขเรียกหนังสือ : JN2595 .ก74
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748768112
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) / สถาบันพระปกเกล้า.

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT3162.พ46ก3 .2550
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

อธิบายธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ / โดย หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์)

 • ผู้แต่ง : จักรปาณีศรีศีลวิสุทธ..
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .จ62
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491701
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สยามบรรณกิจ,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ = Ten principles of a righteous King and the King of Thailand / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ภ7 .บ54
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744493729
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

Thai politics : global and local perspectives : King Prajadhipok s institute Yearbook No 2 (2002/03) / edited by Michael H. Nelson.

 • ผู้แต่ง : Nelson, Michael H.
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .T43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490896
 • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok's i...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445 .บ54
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789744495112
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .บ433
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ : คู่มือปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภา / นันทวัฒน์ บรมานันท์

 • ผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2070 .น625
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056279
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

 • ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศาน..
 • เลขเรียกหนังสือ : JF1001 .ช64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748589455
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 4 เล่ม

คู่มือของสมาชิกรัฐสภาสำหรับปราบปรามการทุจริตฯ / ศูนย์รัฐสภาแห่งคานาดา ร่วมกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจแห่งธนาคารโลก

 • ผู้แต่ง : กิตติพันธ์ ศรีวรรณวิ..
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก55ฉ5 .ค8435 2543
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 1 / กองบรรณาธิการ คุณธัม วศินเกษม...[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : คุณธัม วศินเกษม
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ก63555
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748797546
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การแก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : นักศึกษาสถาบันพระปกเ..
 • เลขเรียกหนังสือ : สป 0019
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ตลาด ประชาธิปไตย และการพัฒนา / อมาร์ตยะ เซ็น

 • ผู้แต่ง : เซ็น, อมาร์ตยะ
 • เลขเรียกหนังสือ : HC412 .ซ73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748776832
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

Local Government Reform in Thailand : With some Comparative Perspective. / Michael H. Nelson.

 • ผู้แต่ง : Nelson, Michael H.
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3 .A2N45
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748768244
 • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok is ...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย:การประชุมระดมความคิดเห็น / จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .ก6365
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748056309
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัย,
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม