ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 17 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "วารสารสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 258 รายการ


มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย / สถาพร เริงธรรม

 • ผู้แต่ง : สถาพร เริงธรรม
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จในภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองยุคใหม่ / วีระศักดิ์ เครือเทพ

 • ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ เครือเทพ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง อาวุธมีชีวิตและพลังของสันติวิธี / สมชาย ปรีชาศิลปกุล

 • ผู้แต่ง : สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 / ตระกูล มีชัย

 • ผู้แต่ง : ตระกูล มีชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การติดตามผลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น / ภาณุ ธรรมสุวรรณ

 • ผู้แต่ง : ภาณุ ธรรมสุวรรณ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก (Externalities) เรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์การบริหารส่วนตำบล / วีระศักดิ์ เครือเทพ

 • ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ เครือเทพ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / โกวิทย์ พวงงาม

 • ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Distributed public governance : agencies authorities, and other government bodies / วสันต์ เหลืองประภัสร์

 • ผู้แต่ง : วสันต์ เหลืองประภัสร..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

อาริสโตเติล การเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตย "ตอนที่ 1" / ไชยันต์ ไชยพร

 • ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ภาพรวมเหตุและผลของการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 / นรนิติ เศรษฐบุตร

 • ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

พรรคการเมืองขนาดเล็กในการเมืองและการเลือกตั้งของไทย / มนตรี เจนวิทย์การ

 • ผู้แต่ง : มนตรี เจนวิทย์การ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 ความชอบธรรมทางการเมือง เงิน และประชาธิปไตย / เสนีย์ คำสุข

 • ผู้แต่ง : เสนีย์ คำสุข
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของภาคเหนือตอนบนในรอบ 3 ทศวรรษ (2518-2548) การสำรวจเบื้องต้น / อโณทัย วัฒนาพร

 • ผู้แต่ง : อโณทัย วัฒนาพร
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ข้อมูลและสถิติสำคัญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548

 • ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

คดี ป.ป.ช. มิชอบด้วยกฎหมาย vs ไม่ชอบด้วยกฎหมาย / สมคิด เลิศไพฑูรย์

 • ผู้แต่ง : สมคิด เลิศไพฑูรย์,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ประชาธิปไตยไทย จากมุมมองทฤษฎีชนชั้นนำ / พรชัย เทพปัญญา

 • ผู้แต่ง : พรชัย เทพปัญญา,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม