ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 442 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 7071 รายการ


แนวทางการปฏิรูปการเมืองไทย โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 211 / ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

 • ผู้แต่ง : ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
 • เลขเรียกหนังสือ : พป017
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

เยาวชนกับยาเสพติด : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / ปวีณา หงสกุล

 • ผู้แต่ง : ปวีณา หงสกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : พป018
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การเมืองกับการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ / พลตรี ปิติ กัมพูพงศ์

 • ผู้แต่ง : ปิติ กัมพูพงศ์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป019
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

มาตรการทางภาษีอากรกับการพัฒนาพรรคการเมืองไทย / ผาสุขนิตย์ ปิณฑะรุจิ

 • ผู้แต่ง : ผาสุขนิตย์ ปิณฑะรุจิ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป020
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ตำรวจของประชาชน / พ.ต.ท.พิชิตชัย ศรียานนท์

 • ผู้แต่ง : พิชิตชัย ศรียานนท์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป021
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 โอกาสและความคาดหวังในเชิงปฏิรูปการเมือง / พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

 • ผู้แต่ง : พิเชษฐ พันธุ์วิชาติก..
 • เลขเรียกหนังสือ : พป022
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

อนาคตประเทศกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / พินิจ จันทร์สมบูรณ์

 • ผู้แต่ง : พินิจ จันทร์สมบูรณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป023
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

งบประมาณ อุปสรรคในการพัฒนาชนบท / พินิจ จันทรสุรินทร์

 • ผู้แต่ง : พินิจ จันทรสุรินทร์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป024
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การประเมินรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น = Assessment of environmental impact assessment : KST Dam Project Case Study / พิสิษฐ์ ณ พัทลุง

 • ผู้แต่ง : พิสิษฐ์ ณ พัทลุง
 • เลขเรียกหนังสือ : พป025
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

แนวทางการปฏิรูปภาคราชการที่จะบังเกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 • ผู้แต่ง : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 • เลขเรียกหนังสือ : พป026
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

คณะกรรมการการเลือกตั้ง / มนตรี ตัณฑวิรัตน์

 • ผู้แต่ง : มนตรี ตัณฑวิรัตน์,
 • เลขเรียกหนังสือ : พป027
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ผู้นำกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ / พล.ต. มนูญ รูปขจร

 • ผู้แต่ง : มนูญ รูปขจร
 • เลขเรียกหนังสือ : พป028
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การศึกษาแนวคิดและรูปแบบการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย / ยรรยง ถนอมพิชัย

 • ผู้แต่ง : ยรรยง ถนอมพิชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : พป029
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ประชาธิปไตยในองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาในอำเภอเมือง และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา / รอบ รักษาพราหมณ์

 • ผู้แต่ง : รอบ รักษาพราหมณ์
 • เลขเรียกหนังสือ : พป030
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย / เรวัต สิรินุกุล

 • ผู้แต่ง : เรวัต สิรินุกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : พป031
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การประเมินผลการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จังหวัดนครราชสีมา / ลำพอง พิลาสมบัติ

 • ผู้แต่ง : ลำพอง พิลาสมบัติ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป032
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม