ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 7 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "พระปกเกล้าศึกษา" พบทั้งหมด จำนวน 106 รายการ


เอกสารประกอบนิทรรศการเรื่อง "มรดกพระปกเกล้า" (2542 : สถาบันพระปกเกล้า) มรดกพระปกเกล้า / โดย สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .น655
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ภาพประกอบ
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

โครงการศึกษาวิจัยเครื่องราชภัณฑ์และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานการวิจัย / วิสันธนี โพธิสุนทร ประพิศ พงศ์มาศ

 • ผู้แต่ง : วิสันธนี โพธิสุนทร
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ว65
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 • ผู้แต่ง : บรรเจิด อินทุจันทร์ย..
 • เลขเรียกหนังสือ : PN6129 .ป46 2536
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9747305534
 • สำนักพิมพ์ : วัชรินทร์การพิมพ์,...
 • จำนวนเล่ม : 4 เล่ม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว = King Prajadhipok Museum / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : AM79.ท93ก4 .ย73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491183
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

สังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / จัดโดยสถาบันไทยศึกษา และฝ่ายวิจัย จุฬาฯ

 • ผู้แต่ง : สนธิ เตชานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS582.7 .ก64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ความเป็นมาและกิจกรรม ระหว่างปี 2556-2550 ของมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี / มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ค56 2551
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9789741637331
 • สำนักพิมพ์ : distributed exclusiv...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (พ.ศ. 2477) : King Rama of Siam s official visit to Czechoslovakia in 1934 / เรียบเรียง ปิแอร์ เอ.บูซาร์ด...[และอื่น ๆ]

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ45
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491787
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ / วัลย์วิภา จรูญโรจน์

 • ผู้แต่ง : วัลย์วิภา จรูญโรจน์,..
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ว613
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพุทธศักกราช 2469

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : PL4209.5 .ป22
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

ใต้ร่มฉัตร : หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์ / นรุตม์ เรียบเรียง

 • ผู้แต่ง : การวิก จักรพันธุ์,
 • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.ก54 .ก3 2539
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748428591
 • สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2469-2475) / สนธิ เตชานันท์

 • ผู้แต่ง : สนธิ เตชานันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : DS583 .ผ82 2545
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9743000372
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 4 เล่ม

พระราชบันทึกทรงเล่าในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 / คณะผู้จัดทำ คุณธัม วศินเกษม รัตนา ไศลทอง และสุการัช สิงหโกวินห์

 • ผู้แต่ง : คุณธัม วศินเกษม
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.4.ร6 .ค73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

เรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

 • ผู้แต่ง : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อย..
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ท52
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : กองวิชาการ กระทรวงศึ...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม / บัทสัน เบนจามิน อาร์เทอร์

 • ผู้แต่ง : บัทสัน, เบนจามิน อาร..
 • เลขเรียกหนังสือ : DS582.7 .บ635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9748597849
 • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสั...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

รัชกาลที่ 7 สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งประชาธิปไตย / สุทนต์ ขวัญนคร

 • ผู้แต่ง : สุทนต์ ขวัญนคร
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ส73
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : คลังทรัพย์,
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างเอกลักษณ์ไทย / ทินกร ภูวะปัจฉิม

 • ผู้แต่ง : ทินกร ภูวะปัจฉิม
 • เลขเรียกหนังสือ : พป408
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม