ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 21 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ผลงานนักวิชาการ" พบทั้งหมด จำนวน 332 รายการ


โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย / กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2516 .ค94
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 7 เล่ม

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก365
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490136
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ผู้หญิงไทยกับการเมืองหลังการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 / โดย ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HQ1236.5.ท9 .ถ56
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต : รายงานวิจัย / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ

 • ผู้แต่ง : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ส36
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยและให้คำป...
 • จำนวนเล่ม : 5 เล่ม

บทบาทของรัฐในการจัดบริหารสาธารณะในระดับจังหวัดและอำเภอ / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2ส36 ล.3
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทย...
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2543 / ถวิลวดี บุรีกุล และโรเบิร์ต บี อัลบริททัน

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ถ46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางสังคมในกระบวนการเลือกตั้งระบบใหม่และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งวุฒิสมาชิก / โดย ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน / ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ปรม1บ042
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .น85
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9749061470 ล.1
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ก625
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 5 เล่ม

การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี = The development of indicator for measuring good governance : รายงานวิจัย / โดยสถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้วิจัย ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2741 .ก6355
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • จำนวนเล่ม : 6 เล่ม

ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : CDG .ฐ635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ก6345
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9741332696
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระและประเด็นอื่นๆ / สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ร6375 2547
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491825
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชน / อรทัย ก๊กผล

 • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .อ43
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490802
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม