ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 13 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "ผลงานนักวิชาการ" พบทั้งหมด จำนวน 202 รายการ


องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน / ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ปรม1บ042
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ปัญหา อุปสรรค และทางออก : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .น85
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9749061470 ล.1
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : CDG .ฐ635
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

โครงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : พิชิต พิทักษ์เทพสมบั..
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ก6345
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภา รัฐบาล องค์กรอิสระและประเด็นอื่นๆ / สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ร6375 2547
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491825
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ธรรมาภิบาล หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ / ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

คู่มือการเพิ่มพลังความสามารถกระบวนการจัดการข้อพิพาท / โดย James Kho..[และคนอื่น ๆ]; Ted T. Bonpin, Manuel E Narvadez,Jr., Ana Luisa Fuentes บรรณาธิการ ; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

 • ผู้แต่ง : โค, เจมส์
 • เลขเรียกหนังสือ : K3585 .ค92
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490446
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม = Participatory democracy / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : JC423 .บ54
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491892
 • สำนักพิมพ์ : ศูนย์สันติวิธีและธรร...
 • จำนวนเล่ม : 5 เล่ม

บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการเมืองในด้านการเลือกตั้งของประเทศไทย / โรเบิร์ต บี อับบริททัน และถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : อัลบริททัน, โรเบิร์ต..
 • เลขเรียกหนังสือ : JC336 .อ64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

รูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย / ผู้เขียน อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ,อโณทัย ศรีสมัย;คณะผู้จัดทำ ,วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น

 • ผู้แต่ง : อนุชา ฮุนสวัสดิกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.73 .อ37
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744491981
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกคร...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

การเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป 2548 / สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .ก614
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492066
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย เขียนโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล / สติธร ธนานิธิโชติ

 • ผู้แต่ง : สติธร ธนานิธิโชติ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย

 • ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

นิทรรศการสายสัมพันธ์สองธรรมราชา : Two Virtuous Kings : Prajadhipok and Bhumibol / บรรณาธิการ ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

 • ผู้แต่ง : ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ภ7 .ส63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492813
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1746.ฮ1 .ท52
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744492821
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม