ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 2 / 44 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 689 รายการ


การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น :รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด / จรัส สุวรรณมาลา

 • ผู้แต่ง : จรัส สุวรรณมาลา,
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .จ45
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา ส...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนได้อะไร / นักศึกษากลุ่มองค์กรอิสระ

 • ผู้แต่ง : ณรงค์ นุ่นทอง
 • เลขเรียกหนังสือ : HD4300.57 .อ22 2545
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ เจ.ปริ้น,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย / โรเบิร์ต บี อัลบริททัน และถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : อัลบริททัน, โรเบิร์ต..
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .อ5755
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

Monitoring the pulse of the Nation : indicators of good governance and development in Thailand / Curtis N. Thomson and Thawilwadee Bureekul

 • ผู้แต่ง : Thomson, Curtis N.
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2741 .T46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490497
 • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok's I...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

Report on environmental education in Thailand / Compiled by Thawilwadee Bueekul...[ed al.].

 • ผู้แต่ง : Thawilwadee Bureekul..
 • เลขเรียกหนังสือ : GE90.T5 .R46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok's I...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

Citizen Participation in Politics : The Senate Election 2000 Case / Thawilwadee Bureekul

 • ผู้แต่ง : Thawilwadee Bureekul..
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.A5 .T53
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9744490573
 • สำนักพิมพ์ : King Prajadhipok's I...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การเมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อัมมาร สยามวาลา... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : อัมมาร สยามวาลา,
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1121 .ก64
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและเสถียรภาพของรัฐบาล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / มนตรี รูปสุวรรณ... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : มนตรี รูปสุวรรณ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ค46
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์.....[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : นวลน้อย ตรีรัตน์
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก55ฉ5 .น54 2546
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

โครงการบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.... [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก79 .บ33
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 2 เล่ม

ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นรนิติ เศรษฐบุตร สมคิด เลิศไพฑูรย์ และสังคิต ไสวรรณ

 • ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .น435
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 4 เล่ม

สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ไพโรจน์ พลเพชร......[และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : ไพโรจน์ พลเพชร
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2460 .ส63
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 9741333307
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสน...
 • จำนวนเล่ม : 3 เล่ม

Conflict resolution in the decision to build the Trans-Thai-Malaysia pipline / a report Prepared by the croft Institute for International studies Oxford,mississippi,USA and King Prajiadhipok s Institute,Nonthaburi, Thailand

 • ผู้แต่ง :
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .C66
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : The Institute,...
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สำหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง"ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ" / คณะผู้วิจัย สุรพล นิติไกรพจน์ [และคนอื่นๆ]

 • ผู้แต่ง : สุรพล นิติไกรพจน์
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2620 .ร645
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : N/A
 • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.,
 • จำนวนเล่ม : 1 เล่ม