สมัครสมาชิกห้องสมุด

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

หมายเหตุ :

การสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ท่านจะยังไม่สามารถทำการ ยืม - คืน ทรัพยากรห้องสมุดได้ กรุณารอเจ้าหน้าที่ หรือพิมพ์เอกสารใบสมัคร แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการอนุมัติการสมัคร ที่หน้าเค้าเตอร์บริการ อีกครั้ง