News

News & Information Library

เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560 ----------------------------------- สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมำณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเ...

: Visakhabucha Day 2019 วันที่ : 15-07-2016

Visakhabucha Day 2019

: Summary Public Policy วันที่ : 19-02-2015

Summary Public Policy

: Child Day National Thailand วันที่ : 12-07-2016

Child Day National Thailand

: Library developement on August 2019 วันที่ : 05-04-2016

Library developement on August 2019