ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560 ----------------------------------- สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมำณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเ...

: วันวิสาขบูชา 2559 วันที่ : 15-07-2016

วันวิสาขบูชา 2559
ร่วมประชุมสร้างนโยบายสาธารณะ
วันเด็กแห่งชาติของไทยประจำปี 59
การพัฒนาห้องสมุดเดือน สิงหาคม 59