หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

ระบบการเลือกตั้งเปรียบเทียบ = Comparative electoral systems

“การเป็นตัวแทนของประชาชน คือ หัวใจของระบบการเลือกตั้ง”

หนังสือเล่มนี้ชวนให้ผู้อ่านเดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับจุดกำเนิดและพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง โดยแบ่งระบบเลือกตั้งย่อยออกเป็น 12 ระบบ เพื่อแสดงถึงหลักการของระบบเลือกตั้งแต่ละแบบ และอธิบายตัวระบบ กลไก และความ สัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้งและสถาบันการเมืองอื่นๆ ในระบบการเมือง อิทธิพลของระบบเลือกตั้งต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชนและพรรคการเมือง ด้วยการตั้งคำถามที่ชัดเจนแล้วอธิบายด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย หนังสือ วรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อเปิดประเด็นและข้อถกเถียงใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง และการปฏิรูประบบการเลือกตั้งทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเอง

บรรณานุกรม : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. (2561). ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.

Call Number : JF1001 .ส64 2561

 • ผู้แต่ง : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
 • จำนวนหน้า : xxi, 249 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2561
 • ราคา : 280

 • ผู้แต่ง :
 • จำนวนหน้า : xx, 343 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2561
 • ราคา : 400

 • ผู้แต่ง :
 • จำนวนหน้า : 207 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2561
 • ราคา : -

 • ผู้แต่ง :
 • จำนวนหน้า : 516 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : 330 บาท

 • ผู้แต่ง :
 • จำนวนหน้า : vi, 154 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : 105 บาท

 • ผู้แต่ง :
 • จำนวนหน้า : 564 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : 430 บาท

 • ผู้แต่ง :
 • จำนวนหน้า : viii, 146 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2560
 • ราคา : -

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

รู้หรือไม่....ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการทุจริตคือ การยึดโยงกับค่านิยม หรือสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ ได้แก่ ค่านิยมอุปถัมภ์พึ่งพา การตอบแทนบุญคุณ การให้ความสำคัญกับคนมีเงินมีอำนาจมากกว่าความดี

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจ และผู้ไม่มีอำนาจ ซึ่งมีทั้งการจงใจใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ของตน

ผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตในการดำเนินงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ, ศึกษาแนวทางการต่อต้านทุจริตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เพื่อจัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตไปสู่กลุ่มเยาวชนและสาธารณะ และนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนด้านการต่อต้านการทุจริต งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับแก้ไขพบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสังคมในการตรวจสอบทุจริต และการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม

จากงานวิจัยเรื่อง : การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน, 2559. ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. (370 หน้า, 340 บาท)

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ
 • จำนวนหน้า : 370 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : 340

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและรูปแบบการกระจายอำนาจการคลังในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบการกระจายอำนาจคลังสู่องค์กรปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การศึกษาพบว่าปัญหารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดสรร ดูแล จัดการนั้นยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาในเรื่อง ความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง, โครงสร้างรายได้ที่มีการใช้อยู่ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเป็นเมืองและชนบท และช่องว่างในวิธีจัดสรรรายได้ที่ไม่สะท้อนความแตกต่างของภาระค่าใช้จ่ายและหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ

ผลการศึกษานี้นำไปสู่ข้อเสนอที่จะปฏิรูปกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่นในเรื่อง การจัดเก็บภาษีที่จะต้องแสดงแหล่งรายได้ที่ชัดเจน การสร้างฐานรายได้ใหม่ โดยควรเร่งภาษีใหม่ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มฐานรายได้ และภาษีจัดสรรหรือภาษีร่วมควรจะมีการพิจารณาวิธีการจัดสรรภาษีบางประเภทที่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีสรรพสามิต ทำให้การจัดสรรภาษีมีโอกาสไม่เท่าเทียม อาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะ อีกทั้งการจัดสรรเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตลอดจนควรพัฒนาให้องค์ปกครองเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะ ทั้งนี้การเข้าถึงดังกล่าวต้องอยู่บนเงื่อนไขวิจัยทางการคลังและการวางกรอบที่รัดกุม

 • ผู้แต่ง : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
 • จำนวนหน้า : 59 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : 110 บาท

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยที่ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาและสาเหตุของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอมาตรการ หรือแนวทางในการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเสนอทางเลือกในการใช้มาตรการจัดการปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาประกอบด้วยความสำคัญของสถานการณ์การทุจริตการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการกำกับดูแล รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากสภาพปัญหาและแนวคิดทฤษฎีแล้ว งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางในการัดการปัญหา ทั้งด้านบริหาร ด้านประชาสังคม การสร้างองค์กรต้นแบบและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและสาเหตุของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจาก ช่องว่างของกฎหมาย ช่องว่างการบริหารด้านการคลัง การขาดการตรวจสอบที่หลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ การขาดการประชาสัมพันธ์ชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาประโยชน์ของบุคคลผู้มีตำแหน่ง

 • ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม
 • จำนวนหน้า : 187 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : 160

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

งานวิจัยในชุด การสังเคราะห์ข้อเสนอการกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

เพื่อมุ่งศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์แนวทางในการปฏิรูปการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และชนิดขององค์กรทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น

 • ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ
 • จำนวนหน้า : 64 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • ราคา : -

รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน

วันนี้ขอแนะนำหนังสือของ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เรื่อง "รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน" โดย คุณ ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนๆ กันหมดไหมคะ

หนังสือเรื่อง “รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน” เขียนโดย ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นหนังสือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่จะเปลี่ยนความรู้สึกดังกล่าว เพราะหนังสือเล่มนี้อุดมไปด้วยเนื้อหาสาระที่สลับซับซ้อน มีทั้งสาระข้อข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เริ่มตั้งแต่การแนะนำให้รู้จักประชาคมอาเซียนแบบเป็นมาเป็นไป ภูมิหลังของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การวิเคราะห์ และวิจารณ์การเตรียมความพร้อมของประเทศต่างๆ ทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นข้อเด่น ข้อด้อย การอธิบายให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก สภาพ

แวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุน อุปสรรคทางการค้าของประเทศต่างๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศ สิ่งที่โดดเด่นแตกต่างหนังสือเล่มอื่นก็คือ หนังสือเล่มนี้พูดถึงระบบการศึกษาและบริบทการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนครบทุกประเทศ และในบางประเทศได้พูดถึงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ประเทศไทยควรจะรู้ว่า ประเทศอื่นๆ มีระบบการศึกษาอย่างไร ประชาคมอาเซียนมีนโยบายการศึกษาอย่างไร เพราะระบบการศึกษาของแต่ละประเทศหมายถึงอนาคตของประเทศนั้นๆ การเข้าใจระบบการศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่งจะทำให้เรารู้จักประเทศนั้นไปเป็น 10-20 ปี ความละเอียดในเรื่องบริบทการศึกษาอาเซียนในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อโดดเด่นที่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มหาความรู้เรื่องอาเซียน เพราะมีตอนที่กล่าวถึงที่มาความเป็นไปเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน หรือนักธุรกิจ เพราะพูดถึงข้อดีข้อด้อย การกีดกันหรือการส่งเสริมทางการค้า การบริการ และการลงทุนของแต่ละประเทศด้วย ตลอดจนเหมาะกับผู้ที่ต้องการหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวกับอาเซียนด้วย ผู้ที่อยู่ในแวดวงอาเซียน หรือคนที่เขียนอะไร ๆ เกี่ยวกับอาเซียนเยอะ ๆ น่าจะมีหนังสือเล่มนี้ติดไม้ติดมือ เพราะเป็นได้ทั้งองค์ความรู้ที่จำเป็นประดุจยาสามัญประจำบ้าน และเป็นได้ทั้งองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและลึกซึ้งในเรื่องสำคัญๆ ปล. หนังสือเรื่อง รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน มีให้อ่านหรือยืมได้ที่ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้านะคะ

 • ผู้แต่ง : เบอร์นาร์ด คริก
 • จำนวนหน้า : ก-ฒ, 390 หน้า
 • ปีพิมพ์ : 2558
 • ราคา : -