ประวัติความเป็นมาห้องสมุด

     ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการศึกษาอบรมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า ห้องสมุดก่อตั้งในช่วงปลายปี พ.ศ.2543 โดยได้รับหนังสือบริจาคจำนวนหนึ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนที่ 1) หลังจากนั้นได้มีการจัดหาสิ่งพิมพ์เข้ามาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ในระยะหลังเนื่องจากมีบุคคลภายนอกสนใจที่จะค้นคว้าข้อมูล สารสนเทศด้านการเมืองการปกครองของสถาบัน ฯ จึงได้เปิดบริการให้แก่บุคคลภายนอก


ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ฯ มีเนื้อหาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน ธรรมาภิบาล การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติวิธี โดยแบ่งทรัพยากรออกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิ หนังสือ เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เอกสารวิชาการกลุ่ม วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์สถาบัน ฯ วารสาร หนังสือพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ


ห้องสมุด ฯ ใช้ระบบจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) นอกจากนี้ยังมีระบบหมวดหมู่เฉพาะที่กำหนดขึ้นตามความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์สถาบัน ฯ และเอกสารวิชาการ เป็นต้น กระทั่งในเดือนเมษายน 2553 สถาบันพระปกเกล้าได้ย้ายสถานที่ทำการจากอาคารในบริเวณสำนักงานข้าราชการพลเรือน (จังหวัดนนทบุรี) มายังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ห้องสมุด ฯ จึงได้เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการใหม่ เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ปณิธาน

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศด้านการเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล และสันติวิธีที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • เป็นแหล่งสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการจัดการศึกษาอบรม
  • เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
  • เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขต