ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย คณะผู้วิจัย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคนอื่นๆ
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .บ54
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2543
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย รัฐสภา วุฒิสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเลือกตั้ง ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สมาชิกวุฒิสภา ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Electronic Books.

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000320 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ54 ฉ.1
  2 2110004719 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ54 ฉ.2 ยู่ระหว่างการซ่อม
  3 2110003375 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ54 ฉ.3