ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เลขเรียกหนังสือ : วารสาร
  • ISBN/ISSN : 08575428
  • สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
  • ปีพิมพ์ : 2556
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2140004360 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วารสาร ดูที่ชั้น วารสาร ฉ.1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)