ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาองค์การและการสร้างองค์การที่เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปฏิรูประบบราชการ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ระบบราชการ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารรัฐกิจ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม