ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การนำการปรึกษาหารือมาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : การทบทวนสำหรับแนวทางในเชิงปฏิบัติ ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นโยบายสาธารณะ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การวิเคราะห์นโยบาย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การสนทนา

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110003850 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น ดรรชนีวารสาร ฉ.1 ห้องเก็บของ