ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การกระจายอำนาจด้านการศึกษาในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย อุทัย บุญประเสริฐ, สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และสุรางคนา มัณยานนท์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : อุทัย บุญประเสริฐ
 • เลขเรียกหนังสือ : LB2862 .อ73
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การกระจายอำนาจ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปฏิรูปการศึกษา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • โรงเรียน - การกระจายอำนาจ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การเมืองกับการศึกษา ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การกระจายอำนาจในการจัดการ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001791 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น LB2862 .อ73 ฉ.1