ค้นหารายการNotice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • ยุทธศาสตร์ชาติ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • ไทย - การเมืองและการปกครอง

  • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
    1 2110000246 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เอกสารวิชาการส่วนบุคคล ดูที่ชั้น พป019 ฉ.1
    2 2110000247 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เอกสารวิชาการส่วนบุคคล ดูที่ชั้น พป019 ฉ.2