ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
 • เลขเรียกหนังสือ : H62.5.ท9 .ส72 2546
 • ISBN/ISSN : 9748163938
 • สำนักพิมพ์ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์,
 • ปีพิมพ์ : 2546
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สังคมศาสตร์ - วิจัย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารรัฐกิจ - วิจัย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110006248 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น H62.5.ท9 .ส72 2546 ฉ.1