ค้นหารายการNotice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • ผู้ติดยาเสพติด ไทย

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • เยาวชนกับยาเสพติด

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • ยาบ้า

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • ยาเสพติด ไทย

  • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
    1 2110007745 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เอกสารวิชาการส่วนบุคคล ดูที่ชั้น พป018 ฉ.1 ส่ง Scan PDF.