ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 :Role of the Senate under the constitution of the Kingdom of thailand B.E.2540 ปัทมา สูบกำปัง

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ปัทมา สูบกำปัง
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747 .ป63
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • ISBN/ISSN : 9741307608
  • สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
  • ปีพิมพ์ : 2543
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110005610 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า วิทยานิพนธ์ ดูที่ชั้น JQ1747 .ป63 ฉ.1