ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : บทเรียนจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้น : รายงานการวิจัย ถวิลวดี บุรีกุลและคนอื่นๆ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1749.ก5 .บ34
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2544
  • จำนวนเล่ม : 8
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110003374 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.1 เล่ม 1
2 2110005993 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.2 เล่ม 2
3 2110008317 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.3 บทสรุป
4 2110009637 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.4 ล.3 ฉ.2
5 2110005464 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.5
6 2110003373 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.6
7 2110015313 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.7
8 2110015312 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1749.ก5 .บ34 ฉ.8 LIB-TB-48-013