ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : สิทธิของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของราชการกับความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการองค์กรอิสระประจำปี 2547
  • เลขเรียกหนังสือ : KPT2476 .ส63
  • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
  • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.],
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 3
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110005962 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2476 .ส63 ฉ.1
2 2110005963 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2476 .ส63 ฉ.2 IB-KP-51-003
3 2110005964 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2476 .ส63 ฉ.3 ฉ.3