ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การปกครองท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปธาน สุวรรณมงคล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ปธาน สุวรรณมงคล
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .ป355
 • ISBN/ISSN : 9749523563
 • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110007036 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .ป355 ฉ.1