ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและนครเชียงใหม่ พ.ศ.2469 สถาบันพระปกเกล้า
  • เลขเรียกหนังสือ : DS582.7 .จ35
  • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
  • ISBN/ISSN : 9748056554
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2544
  • จำนวนเล่ม : 3
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006585 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS582.7 .จ35 ฉ.1
2 2110006586 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS582.7 .จ35 ฉ.2
3 2110006587 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น DS582.7 .จ35 ฉ.3