ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ความแตกต่างและปัญหา นิวัฒน์ วชิรวราการ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : นิวัฒน์ วชิรวราการ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป012
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ข้าราชการพลเรือน ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ข้าราชการพลเรือน - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารงานบุคคล ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม