ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
  • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.7.ก15 .ถ56 2547
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • ISBN/ISSN : 9744491779
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 3
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110022397 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.7.ก15 .ถ56 2547 ฉ.1
2 2110022398 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.7.ก15 .ถ56 2547 ฉ.2
3 2110022399 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.7.ก15 .ถ56 2547 ฉ.3