ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : จันทร์แจ่ม บุนนาค
  • เลขเรียกหนังสือ : CT1548.จ63 .จ63
  • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
  • สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
  • ปีพิมพ์ : 2549
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110016216 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น CT1548.จ63 .จ63 ฉ.1