ค้นหารายการNotice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • การบริหารรัฐกิจ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • การปกครองท้องถิ่น

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • พรรคการเมือง

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • พรรคการเมือง ไทย

  • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
    1 2110000231 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า เอกสารวิชาการส่วนบุคคล ดูที่ชั้น พป006 ฉ.1