ประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดบริการ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และข้อ 2(3) ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)
ดังนั้นห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้าจึงปิดบริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 12 เมษายน พ.ศ. 2563  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้