หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและรูปแบบการกระจายอำนาจการคลังในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบการกระจายอำนาจคลังสู่องค์กรปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การศึกษาพบว่าปัญหารายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้จัดสรร ดูแล จัดการนั้นยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาในเรื่อง ความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง, โครงสร้างรายได้ที่มีการใช้อยู่ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเป็นเมืองและชนบท และช่องว่างในวิธีจัดสรรรายได้ที่ไม่สะท้อนความแตกต่างของภาระค่าใช้จ่ายและหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ

ผลการศึกษานี้นำไปสู่ข้อเสนอที่จะปฏิรูปกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่นในเรื่อง การจัดเก็บภาษีที่จะต้องแสดงแหล่งรายได้ที่ชัดเจน การสร้างฐานรายได้ใหม่ โดยควรเร่งภาษีใหม่ๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มฐานรายได้ และภาษีจัดสรรหรือภาษีร่วมควรจะมีการพิจารณาวิธีการจัดสรรภาษีบางประเภทที่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีสรรพสามิต ทำให้การจัดสรรภาษีมีโอกาสไม่เท่าเทียม อาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะ อีกทั้งการจัดสรรเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตลอดจนควรพัฒนาให้องค์ปกครองเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะ ทั้งนี้การเข้าถึงดังกล่าวต้องอยู่บนเงื่อนไขวิจัยทางการคลังและการวางกรอบที่รัดกุม

  • ผู้แต่ง : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
  • จำนวนหน้า : 59 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2559
  • ราคา : 110 บาท