หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยที่ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาและสาเหตุของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอมาตรการ หรือแนวทางในการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเสนอทางเลือกในการใช้มาตรการจัดการปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาประกอบด้วยความสำคัญของสถานการณ์การทุจริตการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการกำกับดูแล รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากสภาพปัญหาและแนวคิดทฤษฎีแล้ว งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางในการัดการปัญหา ทั้งด้านบริหาร ด้านประชาสังคม การสร้างองค์กรต้นแบบและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและสาเหตุของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นจาก ช่องว่างของกฎหมาย ช่องว่างการบริหารด้านการคลัง การขาดการตรวจสอบที่หลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ การขาดการประชาสัมพันธ์ชี้แจง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาประโยชน์ของบุคคลผู้มีตำแหน่ง

  • ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม
  • จำนวนหน้า : 187 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2559
  • ราคา : 160