หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น : สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป

งานวิจัยในชุด การสังเคราะห์ข้อเสนอการกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

เพื่อมุ่งศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์แนวทางในการปฏิรูปการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และชนิดขององค์กรทางการเมืองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น

  • ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติ
  • จำนวนหน้า : 64 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2559
  • ราคา : -