หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ = Comparative electoral systems

“การเป็นตัวแทนของประชาชน คือ หัวใจของระบบการเลือกตั้ง”

หนังสือเล่มนี้ชวนให้ผู้อ่านเดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับจุดกำเนิดและพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง โดยแบ่งระบบเลือกตั้งย่อยออกเป็น 12 ระบบ เพื่อแสดงถึงหลักการของระบบเลือกตั้งแต่ละแบบ และอธิบายตัวระบบ กลไก และความ สัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้งและสถาบันการเมืองอื่นๆ ในระบบการเมือง อิทธิพลของระบบเลือกตั้งต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชนและพรรคการเมือง ด้วยการตั้งคำถามที่ชัดเจนแล้วอธิบายด้วยการสังเคราะห์งานวิจัย หนังสือ วรรณกรรมทางรัฐศาสตร์ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อเปิดประเด็นและข้อถกเถียงใหม่ๆ เกี่ยวกับทิศทางและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง และการปฏิรูประบบการเลือกตั้งทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเอง

บรรณานุกรม : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. (2561). ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : JF1001 .ส64 2561

  • ผู้แต่ง : สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
  • จำนวนหน้า : xxi, 249 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2561
  • ราคา : 280