หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์

งานวิจัยเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวต่อการสร้างประชาธิปไตยที่ล้มเหลวและการจรรโลงประชาธิปไตยไม่ให้ไหลย้อนกลับสู่ระบอบอำนาจนิยม ด้วยความเชื่อของผู้วิจัยที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แนวคิดหรือกระบวนการที่สงวนไว้สำหรับชนชาติตะวันตกเท่านั้น แต่เป็นการเรื่องของมนุษยชาติที่มีรากเหง้าจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการและความสามารถที่จะปกครองตนเอง ซึ่งประเทศที่มีประชาธิปไตยที่งอกงามเป็นที่ประจักษ์ชัดก็มีความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ต่างเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยโดยมีผลการศึกษาที่ค้นพบว่า ประเทศที่ประชาธิปไตยมั่นคง ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงทรัพยากรและเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นธรรมกว่า งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบเส้นทางประชาธิปไตยใน 8 ประเทศ 4 ภูมิภาค ได้แก่ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนีเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ ที่มีความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยศึกษาในมิติที่เป็นทฤษฎีในเชิงปทัสถานและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์โดยศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาปัจจัยร่วม นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบด้านกลับของระบบประชาธิปไตยคือ การออกจากระบอบประชาธิปไตย หรือการเปลี่ยนผ่านที่ถดถอยย้อนกลับไปสู่ระบอบอำนาจนิยมและระบบลูกผสม ผลการศึกษาในทั้ง 8 ประเทศทำให้ค้นพบลักษณะร่วมบางประการและภาพสะท้อนต่อความล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไทย

สิริพรรณ นกสวน. (2561). การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปรแลนด์. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : JC423 .ส64 2561

  • ผู้แต่ง : สิริพรรณ นกสวน
  • จำนวนหน้า : xx, 343 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2561
  • ราคา : 400