หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส

ชาวฝรั่งเศสยึดหลัก “ความเสมอภาค”ในการทำงานและการใช้ชีวิต ดังคำขวัญของประเทศที่ว่า “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ”และหลักการดังกล่าวมีอายุยาวนานกว่าสองร้อยปี ทั้งที่สังคมของประเทศนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การยึดหลักดังกล่าวประหนึ่งว่าเป็นเจตจำนงร่วมกันในสังคมฝรั่งเศส ไม่ว่ายุคใดก็ตาม

งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคและหลักบริการสาธารณะของประเทศฝรั่งเศส การนำหลักความเสมอภาคมาใช้กับการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ และแนวทางที่เหมาะสมในการนำหลักความเสมอภาคในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐของประเทศฝรั่งเศสมาประยุกต์ใช้กับกรณีของประเทศไทยอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และกฎหมายของประเทศไทย

เอกสิทธิ์ วินิจกุล. (2561). สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน : กรณีศึกษาประเทศฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : HM146 .อ72 2561

  • ผู้แต่ง : เอกสิทธิ์ วินิจกุล
  • จำนวนหน้า : 207 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2561
  • ราคา : -