หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

คำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “สังคมสูงวัย” (Ageing Society) เป็นคำที่ใช้เรียกแทนกันได้ แต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ประเทศทางตะวันตก ได้มีการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงอายุมาหลายปีแล้ว นักวิชาการระบุว่า ประเทศต่างๆ เหล่านั้นมีการวางแผนเตรียมการทั้งด้านนโยบาย ด้านแผนงาน และบริการต่างๆ เพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้ว โดยเตรียมการและปฏิบัติมาเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างเป็นขั้นตอนและเกิดปัญหาน้อย สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการเตรียมการก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 2548 เพียง 20 ปี เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาสั้นมาก ดังนั้นจึงเป็นสภาวการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษและเร่งด่วน

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2560). บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : JS7153.3.ก2 .ศ56 2560

  • ผู้แต่ง : ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
  • จำนวนหน้า : vi, 154 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2560
  • ราคา : 105 บาท