หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์)

การศึกษาวิจัยเพื่อตีความประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศึกษาและตีความ 3 กรณีที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา นั่นคือ หนึ่ง กรณีใช้มาตรา 7 เพื่อ “ขอนายฯ พระราชทาน” สอง กรณีการยุบสภาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการปกครอง และ สามปัญหาผู้ตัดสินวินิจฉัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย

ไชยันต์ ไชยพร. (2560). ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : KPT2070 .ช94 2560

  • ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร
  • จำนวนหน้า : 564 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2560
  • ราคา : 430 บาท