หนังสือใหม่ / New Arival Book

สังคม | การเมือง | นวนิยาย | ชีวประวัติ

การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

รู้หรือไม่....ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการทุจริตคือ การยึดโยงกับค่านิยม หรือสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ ได้แก่ ค่านิยมอุปถัมภ์พึ่งพา การตอบแทนบุญคุณ การให้ความสำคัญกับคนมีเงินมีอำนาจมากกว่าความดี

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในภาครัฐได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจ และผู้ไม่มีอำนาจ ซึ่งมีทั้งการจงใจใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และการไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและบทบาทหน้าที่ของตน

ผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตในการดำเนินงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ, ศึกษาแนวทางการต่อต้านทุจริตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เพื่อจัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตไปสู่กลุ่มเยาวชนและสาธารณะ และนำเสนอกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนด้านการต่อต้านการทุจริต งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับแก้ไขพบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างพลังอำนาจทางสังคมในการตรวจสอบทุจริต และการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม

จากงานวิจัยเรื่อง : การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน, 2559. ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. (370 หน้า, 340 บาท)

  • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ
  • จำนวนหน้า : 370 หน้า
  • ปีพิมพ์ : 2559
  • ราคา : 340